Tradice od roku 1985

Objednávky a informace

491 541 436

přihlášení|registrace

Zapomenuté heslo

Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo, 20 g

Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo, 20 g
12 ks skladem
0,02 kg
5411183033597
SOUDAL
Soudal
původně 0 Kč
123,97 Kč bez DPH
150 Kč
vč. DPH
Našli jste lepší cenu?
Skrýt

Informace o ochraně osobních údajů

ks
Popis Popis
Související produkty Související produkty

Popis

Soudal Cyanofix 84A vteřinové lepidlo lepí během několika sekund většinu materiálů jako porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd. Vhodné pro běžné rychlé opravy v domácnosti i pro průmyslové použití. Vysoce kvalitní sekundové lepidlo s velmi rychlým tuhnutím a  vysokou lepicí silou. Lepidlo ihned reaguje po stlačení lepených předmětů k sobě a vytěsnění vzduchu. Silná přilnavost, rychleschnoucí (cca 1 min.). Lepí během několika sekund většinu hladkých materiálů, běžné rychlé opravy, vhodné na  porcelán, sklo, gumu, kovy, většinu plastů, atd., nepoužívat na PE, PP, PTFE.

  • silná přilnavost vteřinového lepidla
  • rychleschnoucí vteřinové lepidlo (cca 1min.)

Příklady použití:
vhodné pro lepení neporézních materiálů jako porcelán, terakota, sklo, slonová kost, kámen, drahé kovy a různé plasty kromě PE, PP a PTFE.

Vhodné povrchy:
Podklady: většina materiálů kromě PE, PP, PTFE. Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu. Příprava povrchu: není vyžadována.

Pracovní postup:
Nanášení: Povrch očistěte od prachu, mastnot a jiných nečistot, povrch musí být hladký a mít vhodnou styčnou plochu. Naneste kapku lepidla na povrch jedné ze styčných ploch, spojte obě plochy (bez klouzání) a stiskněte asi na 1 min. Čištění: čističem white spirit (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci. Pracovní teplota: +5 °C až +30 °C. Opravy: Cyanofix 84A.

Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

ethyl-2-kyanakrylát

EUH202 Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Související produkty

Pivo Rotter světlý ležák 1l

Rotter - klasický ležák v nefiltrované podobě, za studena chmelený s vůní a chutí amerického chmele (žatecký poloranný červeňák a americká Citra)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Pivo Benediktin světlý ležák 1l

Benediktin - klasický český ležák v nefiltrované podobě s nasládlou plnou chutí, chmelený žateckým chmelem (žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Pivo Bitter světlé výčepní 1l

Bitter - extra chmelené výčepní pivo v nefiltrované podobě s vysokou hořkostí, chmelené dvěma druhy českých chmelů (Sládek a žatecký poloranný červeňák)

Na objednání: u nás do 3-7 praco

50 Kč

Napište nám, poradíme vám s použitím tohoto produktu!

Informace o ochraně osobních údajů

Zpráva bude odeslána na náš e-mail, odpovíme Vám nejpozději do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Pro nákup použijte prosím tlačítko Vložit do košíku, formulář neslouží pro objednání.